Vedtægter for Kolding Skiklub

§1 Foreningens navn er KOLDING SKIKLUB. Dens hjemsted er Kolding.

§2 Foreningens formål er at udbrede interessen for skisport i Kolding og omegn og at skabe de bedst mulige betingelser for at dyrke skisport.

§3 Som medlem optages enhver, som vil arbejde for foreningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

§4 Foreningen er DSkif under DIF og FiS samt andre organisationer, der er nødvendige for klubbens virke.

§5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves pr. 1.9. hvert år. Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt mister medlemmet sine rettigheder og bliver automatisk slettet af medlemskartoteket pr. 1.1. Gyldig udmeldelse kan kun ske til kasseren.

§6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammensættes således: Formand, kasserer, sekretær go to bestyrelsesmedlemmer. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal for to år af gangen. På ulige årstal vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer, ligeledes for to år af gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved indgåelse af økonomiske forpligtelser tegner formanden, kasseren og et bestyrelsesmedlem klubben. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens gæld.

§7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Den årlige generalforsamling afholdes i januar eller februar og indkaldes med 2 ugers varsel gennem dagspressen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens og udvalgenes beretning om aktiviteterne det forløbende år.

3. Planer for det kommende år.

4. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent senior/junior/familie samt fremlæggelse af budget.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt. Herunder forslag til udvalg og udvalgsmedlemmer. Udvalgene nedsættes for et år ad gangen.

Valg af revisor og suppleanter sker for et år ad gangen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende medlemmer, dog kræver vedtægtsændringerne 2/3 majoritet. Dirigenten afgør, som stemmeafgivelsen skal foregå skriftligt eller mundtligt.

Udøvelse af stemmeret kan kun foretages ved personligt tilstedeværelse.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 4 uger efter at 25 medlemmer skriftligt har anmodet herom.

Indkaldelse foregår i øvrigt som for ordinær generalforsamling.

§9 Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Klubben kan kun opløses, når der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for en opløsning. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler og ejendele Kolding Kommune til fordel for idrætten i Kolding.

Ændret udgave som følge af generalforsamling april 2001.